Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży przez Bondioli & Pavesi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

 

Zawarte w niniejszych Warunkach pojęcia rozumiane będą zgodnie z zawartymi poniżej definicjami:

0. Definicje

0.1. Zamówienie - pisemne zlecenie Dostawcy przez Zamawiającego wykonania Zamówienia, zgodne z warunkami ustalonymi przez Strony.

0.2. Producent – osoba trzecia , która wykonała produkty, podzespoły lub innego rodzaju elementy wchodzące w zakres Zamówienia

0.3. Zamawiający – dowolny podmiot dokonujący zakupu towaru w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą.

0.4. Dostawca – Bondioli & Pavesi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Poznańska 71.

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną  część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia Zamówienia.

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż towaru dokonywana przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego.

1.3. Ogólne Warunki Sprzedaży przedstawione przez Zamawiającego nie obowiązują Dostawcy, nawet gdy nie zostały wyraźnie przez Dostawcę odrzucone, o ile nie dadzą się pogodzić z niniejszymi warunkami sprzedaży u Dostawcy.

 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Podstawą zawarcia umowy na sprzedaż towaru jest zamówienie złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub dokumentowej i otrzymane przez Dostawcę, zawierające dane Zamawiającego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Zamawiającego warunków realizacji zamówienia.

2.2. Zamawiający może złożyć zamówienie na podstawie oferty przedstawionej przez Dostawcę.

2.3. W każdym przypadku złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji następuje z momentem jego potwierdzenia lub wystawienia faktury, gdy potwierdzenie nie jest przez Dostawcę składane. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń.

2.4. Potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej wystawione przez Dostawcę jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach zawartych w tym potwierdzeniu. W przypadku braku wystawienia potwierdzenia zamówienia zawarcie umowy następuje na warunkach określonych w ofercie i na fakturze.

2.5. Ustalona w potwierdzeniu przedpłata ulega zaliczeniu na poczet ceny, a w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, przepada na rzecz Dostawcy tytułem kary umownej. Dostawca ma prawo dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

 

3. Ceny towarów

3.1. Ceny towarów podawane są w PLN, EURO. Ceny zawierają wszystkie koszty związane z produkcją oraz dostarczeniem towaru od producenta do magazynu Dostawcę.

3.2. Jeżeli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów lub ustaleń stron, czy stawki (ceny) są kwotami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

3.3. Ceny podane Zamawiającemu są kalkulowane na bazie kosztów bieżących. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdej chwili, aż do momentu dostawy w stosunku do wszystkich towarów lub dowolnej części towarów z zamówienia, w stopniu niezbędnym, zapewniającym pokrycie zwiększonych kosztów, niezależnych od Dostawcy.

3.4. Zamawiający zapłaci za towar cenę określoną w fakturze sprzedaży.

3.5. Ceny obowiązują dla uzgodnionych ilości sprzedawanego towaru i standardowego transportu. W przypadku sprzedaży mniejszych ilości lub przesyłek ekspresowych ceny będą uzgadniane indywidualnie.

3.6. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty zamówionego towaru.

 

4. Termin realizacji zamówienia i odbiór towaru

4.1. Podane w ofertach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia wystawionych przez Dostawcę terminy realizacji zamówienia są przybliżone i mogą ulec zmianie.

4.2. Dostawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Dostawcy, w tym m. in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony Producenta, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły wyższej, działania lub zaniechania Zamawiającego, strajków, likwidacji fabryki itp.

4.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w każdym przypadku, gdy Zamawiający nie odbiera zamówionego wcześniej towaru w umówionym terminie lub nie uregulował zobowiązań wynikających z wcześniejszych zamówień lub przekroczył limit kredytowy ustalony przez Dostawcę lub nie spełnił wszystkich warunków podanych w potwierdzeniu zamówienia (w tym: przedpłata, gwarancja bankowa, itp.)

4.4. Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyższych okoliczności nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

4.5. Miejscem odbioru towaru jest magazyn Dostawcy. W tym zakresie stosuje się formułę EXW Słupsk lub wedle której Dostawca jest zobowiązany do postawienia towaru Zamawiającemu do dyspozycji w punkcie wydania, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku. Dostawca zawiadomi Zamawiającego o terminie i miejscu postawienia towaru do jego dyspozycji. Towar pozostaje do dyspozycji Zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym terminie Dostawca jest uprawniona wedle swego wyboru do wysyłki towaru do Zamawiającego na jego koszt i ryzyko lub do naliczania kosztów składowania. W każdym przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku z ostatnim dniem okresu, w którym towar pozostawał do dyspozycji Zamawiającego, i w tym dniu Dostawca ma prawo wystawić fakturę.

4.6. W przypadku, gdy Strony ustalą inne miejsce odbioru towaru niż magazyn Dostawcy i jednocześnie Strony nie ustalą innych warunków rozliczenia kosztów transportu, cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty związane z dostarczeniem towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W tym przypadku, gdy Dostawca nie otrzyma dokładnych instrukcji wysyłkowych od Zamawiającego, wysyłka nastąpi wedle uznania I Dostawcy.

4.7. W każdym przypadku odstępstwa od zasady odbioru z magazynu Dostawcy, ryzyko i koszty związane z odbiorem towaru obciążają Zamawiającego.

 

5. Warunki płatności

5.1. Kupujący dokonuje płatności na rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze i w terminie w niej wskazanym, o ile Dostawca nie zastrzegł innych warunków dotyczących płatności.

5.2. Dostawca ma prawo określić należność w fakturze w walucie obcej (EUR). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności w walucie określonej na fakturze.

5.3. Cena w ofercie, która została wyrażona w walucie obcej (EUR) może być przeliczana na fakturze na złote wg kursu średniego tej waluty, ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

5.4. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

5.5. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących w przypadku opóźnień w płatności Dostawcy należą się odsetki umowne w wysokości 0,10% ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia.

5.6. Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, Dostawca ma prawo uzależnić wydanie towaru od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. Dostawca może również w takim przypadku postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Kupującego wobec Dostawcy, bez względu na to czy termin ich zapłaty już nadszedł. Postanowienie niniejszego punktu nie pozbawia Dostawcy prawa do odstąpienia od umowy.

5.7. Jeżeli należność na fakturze została określona w złotych i w okresie od daty wystawienia faktury do daty wpływu należności na rachunek Dostawcy kurs średni waluty, z której cena była przeliczona na złote, wzrośnie o 2 lub więcej procent, Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany tej ceny uwzględniając pełną wysokość zmian kursu.

5.8. W przypadku sprzedaży z odroczoną płatnością Zamawiający może zostać poproszony o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących jego aktualnej kondycji finansowej.

 

6. Limit kredytowy

6.1. Limit kredytowy jest to maksymalna suma otwartych (niezapłaconych) faktur wystawionych Zamawiającemu wyrażona w wartościach brutto.

6.2. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie dla Zamawiającego.

6.3. Jeżeli kolejna, mająca nastąpić sprzedaż towaru będzie powodować przekroczenie limitu kredytowego udzielonego Zamawiającemu przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty sumy przewyższającej limit kredytowy, także wtedy, gdy termin płatności za poprzednie faktury nie nadszedł.

 

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1. Dostawca zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do niego dokumentacji (instrukcje, rysunki, itp.) do czasu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny sprzedaży.

7.2. Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru ani jego obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży. Nie może także dysponować przynależnościami.

7.3. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane oraz niezarejestrowane, dotyczące/związane z towarem, bez ograniczeń geograficznych, stanowią własność Dostawcy (lub jego licencjodawcy).

 

8. Gwarancja

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzedane towary. Warunki gwarancji określone są w odrębnym dokumencie dostępnym na http://www.bondiolipavesi.pl/pl/page/o-nas/warunki-gwarancji.html

 

9. Rękojmia i odpowiedzialność za szkody

9.1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do towarów sprzedanych przez Dostawcę, na co Zamawiający wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

9.2. W granicach obowiązującego prawa wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy za szkodę wynikłą z Zamawiającemu wyłącznie z winy umyślnej Dostawcy, w granicach obejmujących straty, które Zamawiający rzeczywiście poniósł, z wyłączeniem utraconych przez niego korzyści oraz do kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości ceny sprzedaży towaru, w związku z którego dostawą wystąpiła szkoda.

9.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów towar wydany Kupującemu będzie przeznaczony.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i umowa zawarta na ich podstawie podlega prawu polskiemu. Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Dostawcę, o ile z pisemnych ustaleń Stron nie wynika nic innego.

10.2. Za zachowanie formy dokumentowej uznaje się oświadczenie woli którejkolwiek ze Stron utrwalone na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym odtworzenie jego treści i ustalenie osoby składającej oświadczenie, w tym np. faks, SMS, MMS, nagranie rozmowy telefonicznej, e-mail, wiadomość wysłana za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów w mediach społecznościowych.

10.3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy Strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd według miejsca siedziby Dostawcy.

back to top