Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży przez Bondioli & Pavesi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

 

Zawarte w niniejszych Warunkach pojęcia rozumiane będą zgodnie z zawartymi poniżej definicjami:

 • Definicje
  1. Zamówienie- pisemne zlecenie Dostawcy przez Zamawiającego wykonania Zamówienia..
  2. Producent– osoba trzecia, która wykonała produkty, podzespoły lub innego rodzaju elementy wchodzące w zakres Zamówienia
  3. Zamawiający– dowolny podmiot dokonujący zakupu towaru w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą.
  4. Dostawca– Bondioli & Pavesi Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Poznańska 71.
  5. Warunki Oferty (oferta) – oferta sprzedaży towaru przedstawiona przez Dostawcę na podstawie Zamówienia Zamawiającego.
  6. Towar – rzecz ruchoma wykonana przez Producenta lub Dostawcę
  7. Strona – Dostawca lub Zamawiający
  8. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Dostawcy
  9. Dostawa towaru – dostarczenie towaru przez Dostawcę zgodnie z umową. Należy przez nią rozumieć termin realizacji zamówienia.

Umowa – umowa sprzedaży towaru

 

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niniejsze OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży..
  • Niniejsze OWS mają zastosowanie do każdej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru dokonywana przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej.
  • Regulaminy lub Ogólne Warunki Sprzedaży przedstawione przez Zamawiającego nie są wiążące dla Dostawcy, nawet gdy nie zostały wyraźnie przez Dostawcę odrzucone, o ile nie dadzą się pogodzić z OWS Dostawcy. W przypadku sprzeczności między OWS Dostawcy a Regulaminami lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Zamawiającego pierwszeństwo mają OWS Dostawcy.
  • W przypadku rozbieżności między Warunkami Oferty Dostawcy a postanowieniami OWS, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia zawarte w Warunkach Oferty.

 

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży towaru

 

 • Podstawą zawarcia umowy sprzedaży towaru jest zamówienie złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej lub dokumentowej.
 • Zamówienie winno zawierać co najmniej:

- szczegółowe dane Dostawcy niezbędne dla wystawienia faktury VAT.

- w przypadku, gdy zamówienie nie jest składane przez właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych lub osób wchodzących w skład organów reprezentujących osoby prawne – stosowne pełnomocnictwo.

- szczegółowe informacje o zamawianym towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji

- dane dotyczące pożądanych przez Zamawiającego warunków realizacji zamówienia.

- numer oferty Dostawcy.

 • Zamawiający może złożyć zamówienie na podstawie Warunków Oferty przedstawionej przez Dostawcę.
 • W każdym przypadku złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji następuje z momentem jego potwierdzenia lub wystawienia faktury, gdy potwierdzenie nie jest przez Dostawcę składane. W przypadku przyjęcia przez Dostawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń.
 • Potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej lub dokumentowej wystawione przez Dostawcę jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach zawartych w tym potwierdzeniu.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży towaru nie dochodzi poprzez złożenie przez Dostawcę oferty (Warunki Oferty). Celem zawarcia umowy sprzedaży towaru, Zamawiający, po otrzymaniu Warunków Oferty winien złożyć na jej podstawie Zamówienie, które wymaga potwierdzenia przez Dostawcę.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi w dacie złożenia przez Dostawcę oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia Za datę zawarcia umowy sprzedaży towaru w przypadku odroczonego terminu dostawy towaru przyjmuje się datę złożenia oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia. Datą tą nie jest data wystawienia faktury lub dostawy towaru.
 • Zawarcie umowy sprzedaży towaru zobowiązuje Dostawcę do dostawy towaru w umówionym terminie, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłaty umówionej ceny.
 • W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru, Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia dziennie w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania od Dostawcy. Kara umowna nie może być wyższa niż 10% wartości zamówienia. Odstąpienie od umowy przez Dostawcę z powodu nieodebrania towaru przez Zamawiającego nie pozbawia Dostawcy prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa jest niniejszym ustępie.

 

 1. Ceny towarów
  • Ceny będą zależne od ilości zamówionego towaru z powyższej oferty
  • Podane ceny są cenami EUR netto i nie zawierają podatku VAT
  • Ceny EUR będą przeliczane po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego termin wystawienia faktury.
  • Ceny towarów podawane są w PLN, EURO. Ceny zawierają wszystkie koszty związane z produkcją oraz dostarczeniem towaru od producenta do magazynu Dostawcy.
  • Jeżeli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów lub ustaleń stron, czy stawki (ceny) są kwotami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
  • Termin płatności: (szczegóły podane przy każdym towarze).
  • Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty zamówionego towaru.

 

 1. Zmiana Ceny towarów
  • Cena sprzedaży ważna jest dla faktur wystawionych do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, chyba że inaczej wskazane zostanie przy każdym towarze na stronie internetowej lub w Warunkach Oferty. Po upływie powyższego terminu Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeśli Producent wprowadzi nowe cenniki.
  • Zmiana cen, o której mowa jest w pkt. 4.1 nastąpi tylko w przypadku zmiany cen Producenta co oznacza, że towar dostarczony będzie wg cen obowiązujących w dacie zafakturowania towaru
  • Zamawiający zostanie poinformowany o zmianie cen zamówionego towaru lub usługi zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez Producenta
  • Zmiana cen towarów lub usług nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody Zamawiającego i nie daje podstawy do odstąpienia od umowy
  • Ustalona w potwierdzeniu przedpłata ulega zaliczeniu na poczet ceny, a w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, przepada na rzecz Dostawcy tytułem kary umownej. Dostawca ma prawo dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia
  • Termin wykonania umowy przez Dostawcę rozumiany jako terminu realizacji zamówienia (dostawy towaru) jest terminem szacowanym i może ulec zmianie
  • Szczegóły Terminu realizacji zamówień podane są przy każdym oferowanym do sprzedaży towarze.
  • Szczegóły minimalna ilość zamówienia podane przy każdym oferowanym do sprzedaży towarze.
  • Terminy realizacji zamówienia może zależeć od ilości zamówionego towaru z powyższej oferty
  • Termin realizacji zamówienia liczy się od daty wpływu zamówienia i spełnienia wymaganych warunków płatności.
  • Zmiana terminu realizacji umowy nie stanowi zmiany umowy i nie daje podstawy do odstąpienia od umowy
  • Koszt transportu zostanie doliczony do faktury i jest uzależniony od masy oraz wymiarów przesyłki.

 

 

 1. Odbiór Towaru
  • Miejscem odbioru towaru jest magazyn Dostawcy. W tym zakresie stosuje się formułę EXW Słupsk lub wedle której Dostawca jest zobowiązany do postawienia towaru Zamawiającemu do dyspozycji w punkcie wydania, bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, dodatkowych kosztów transportu czy załadunku.
  • Dostawca zawiadomi Zamawiającego o terminie i miejscu postawienia towaru do jego dyspozycji.
  • W przypadku, gdy Strony ustalą inne miejsce odbioru towaru niż magazyn Dostawcy i jednocześnie Strony nie ustalą innych warunków rozliczenia kosztów transportu, cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty związane z dostarczeniem towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W tym przypadku, gdy Dostawca nie otrzyma dokładnych instrukcji wysyłkowych od Zamawiającego, wysyłka nastąpi wedle uznania Dostawcy.
  • W każdym przypadku odstępstwa od zasady odbioru z magazynu Dostawcy, ryzyko i koszty związane z odbiorem towaru obciążają Zamawiającego.
  • Dostawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Dostawcy, w tym m. in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony Producenta, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły wyższej, działania lub zaniechania Zamawiającego, strajków, likwidacji fabryki itp.
  • Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w każdym przypadku, gdy Zamawiający nie odbiera zamówionego wcześniej towaru w umówionym terminie lub nie uregulował zobowiązań wynikających z wcześniejszych zamówień lub przekroczył limit kredytowy ustalony przez Dostawcę lub nie spełnił wszystkich warunków podanych w potwierdzeniu zamówienia (w tym: przedpłata, gwarancja bankowa, itp.)
  • Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyższych okoliczności opisanych w punkcie 6.5. oraz 6.6. nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

 

 1. Zasady odbioru Towaru dostępnego z magazynu sprzedawcy
  • Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru do 3 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego terminu Dostawca upoważniony jest do dostarczenia i zafakturowania Zamawiającemu zamówiony towaru.
  • Towar będzie dostarczany wg minimalnych ilości lub zoptymalizowanych opakowań podanych w ofercie Dostawcy lub innej informacji Dostawcy dotyczącej zasad pakowania i transportu Towarów.

 

 1. Zasady odbioru towaru wymagającego zlecenia produkcji lub dostępnego z magazynu innych oddziałów Bondioli & Pavesi w Europie
  • Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru w ciągu 3 miesięcy od daty potwierdzenia dostawy każdego towaru. W przypadku zmiany daty dostawy z przyczyn logistycznych i produkcyjnych termin odbioru towaru ulega wydłużeniu o czas opóźnienia zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
  • Po upływie terminu, o którym mowa w 7.1, Sprzedawca upoważniony jest do dostarczenia i zafakturowania Zamawiającemu zamówiony towar.
  • Towar będzie dostarczany wg minimalnych ilości lub zoptymalizowanych opakowań podanych w ofercie
  • Jeśli zaistnieje potrzeba wydłużenia czasu przechowywania towaru dla Zamawiającego w magazynie Sprzedawcy, to każdorazowo Sprzedawca zastrzega sobie prawo do akceptacji wniosku złożonego przez Zamawiającego o wydłużenie terminu przechowywania towaru.

 

 1. Warunki płatności
  • Zamawiający dokonuje płatności na rachunek bankowy Dostawcy określony w fakturze i w terminie w niej wskazanym, o ile Dostawca nie zastrzegł innych warunków dotyczących płatności.
  • Dostawca ma prawo określić należność w fakturze w walucie obcej (EUR). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty należności w walucie określonej na fakturze.
  • Cena w ofercie, która została wyrażona w walucie obcej (EUR) może być przeliczana na fakturze na złote wg kursu średniego tej waluty, ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
  • Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
  • Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących w przypadku opóźnień w płatności Dostawcy należą się odsetki umowne w wysokości 0,10% ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia jednakże nie większej niż maksymalna kwota odsetek ustawowych wynikająca z przepisów prawa.
  • Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, Dostawca ma prawo uzależnić wydanie towaru od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. Dostawca może również w takim przypadku postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Zamawiajacego wobec Dostawcy, bez względu na to czy termin ich zapłaty już nadszedł. Postanowienie niniejszego punktu nie pozbawia Dostawcy prawa do odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli należność na fakturze została określona w złotych i w okresie od daty wystawienia faktury do daty wpływu należności na rachunek Dostawcy kurs średni waluty, z której cena była przeliczona na złote, wzrośnie o 2 lub więcej procent, Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany tej ceny uwzględniając pełną wysokość zmian kursu. W takim wypadku Dostawca wystawi fakturę korygującą, którą Zamawiający jest obowiązany przyjąć.
  • W przypadku sprzedaży z odroczoną płatnością Zamawiający może zostać poproszony o udostępnienie informacji i dokumentów dotyczących jego aktualnej kondycji finansowej.
 2. Limit kredytowy
  • Limit kredytowy jest to maksymalna suma otwartych (niezapłaconych) faktur wystawionych Zamawiającemu wyrażona w wartościach brutto.
  • Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie dla Zamawiającego.
  • Jeżeli kolejna, mająca nastąpić sprzedaż towaru będzie powodować przekroczenie limitu kredytowego udzielonego Zamawiającemu przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty sumy przewyższającej limit kredytowy, także wtedy, gdy termin płatności za poprzednie faktury nie nadszedł.

 

 1. Prototypy
  • Zamówienie prototypowe w mniejszej ilości niż MOQ ( minimalna ilość zamówienia) dla każdej pozycji z osobna może być zrealizowane jednorazowo, wyłącznie dla prototypów maszyn (opcjonalnie)
  • Towar zmodyfikowany lub zamówiony na specjalne potrzeby Zamawiającego nie podlega zwrotowi, ani wymianie.
  • Na towar prototypowy Dostawca zastrzega sobie prawo ustalenia odmiennych zasad gwarancji oraz odpowiedzialności za szkodę.

 

 1. Zastrzeżenie prawa własności
  • Dostawca zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do niego dokumentacji (instrukcje, rysunki, itp.) do czasu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny sprzedaży.
  • Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru ani jego obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży. Nie może także dysponować przynależnościami.
  • Wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, zarejestrowane oraz niezarejestrowane, dotyczące/związane z towarem, bez ograniczeń geograficznych, stanowią własność Dostawcy (lub jego licencjodawcy).

 

 1. Gwarancja
  • Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzedane Towary. Warunki gwarancji określone są w odrębnym dokumencie dostępnym na http://www.bondiolipavesi.pl/pl/page/o-nas/warunki-gwarancji.html

 

 1. Rękojmia i odpowiedzialność za szkody
  • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do towarów sprzedanych przez Dostawcę, na co Zamawiający wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.
  • W granicach obowiązującego prawa, odpowiedzialność Dostawcy za powstałe szkody ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość 10% wartości ceny sprzedaży towaru, w związku z którego dostawą wystąpiła szkoda.
  • Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy za utracone korzyści.
  • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów towar wydany Zamawiającemu będzie przez Zamawiającego przeznaczony.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i umowa zawarta na ich podstawie podlega prawu polskiemu.
  • Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Dostawcę, o ile z pisemnych ustaleń Stron nie wynika nic innego.
  • Za zachowanie formy dokumentowej uznaje się oświadczenie woli którejkolwiek ze Stron utrwalone na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym odtworzenie jego treści i ustalenie osoby składającej oświadczenie, w tym np. faks, SMS, MMS, nagranie rozmowy telefonicznej, e-mail, wiadomość wysłana za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów w mediach społecznościowych.
  • Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy Strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niepowodzenia negocjacji, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd według miejsca siedziby Dostawcy.

 

back to top