Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji
udzielonej przez BONDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

 Preambuła: wszystkie produkty dostarczane są bez oleju lub smaru zgodnie z dyrektywą przewozu towarów (''ADR'')

 1. Niniejsze warunki gwarancji ustalają obowiązki i uprawnienia Kupującego oraz Gwaranta.
 2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprawną pracę Produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury na Produkt (data zakupu).
 4. Wszelkie uszkodzenia i usterki Kupujący zgłasza w formie pisemnej Gwarantowi przesyłając Protokół Zgłoszenia Gwarancyjnego zawierającego następujące informacje: dane zgłaszającego – firma, adres, osoba kontaktowa, nr tel., adres email; informacje o produkcie – nr katalogowy, nazwa, data zakupu, nr dokumentu zakupu; szczegółowy opis usterki/wady; informacje dodatkowe – typ/model maszyny na której zamontowany był produkt, ilość przepracowanych mtg, przyczyna usterki, rodzaj oleju, ciśnienie i temp. pracy. Zgłoszenie może nastąpić drogą pocztową, telefaksem lub e-mailem na dane adresowe Gwaranta.
 5. Gwarant zobowiązuje się naprawić lub wymienić uszkodzoną część, o ile uszkodzenie nastąpiło z powodu błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych lub wykonawczych, a ujawnione zostało w okresie trwania gwarancji.
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Gwaranta do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta.
 7. W przypadku nieuznania gwarancji koszty dostarczenia produktu, weryfikacji i naprawy pokrywa Kupujący.
 8. Czynności, o których mowa w punkcie 5. podjęte zostaną niezwłocznie od dnia otrzymania Produktu a zakończyć się powinny w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 9. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę uszkodzonych części i nie obejmuje odpowiedzialności za inne straty, utracone korzyści, uszkodzenia lub okaleczenia wynikające z powstałych w Produkcie uszkodzeń.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub montażu przewidzianego przez producenta
  2. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania
  3. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszelkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem Kupującego albo działaniem siły zewnętrznej
  4. Normalnego zużycia podczas eksploatacji
  5. Materiałów i części eksploatacyjnych a w szczególności: olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, jednorazowych śrub, uszczelnień, tarcz sprzęgłowych itp.
  6. Napraw polegających na regulacji
  7. Czynności do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie
 11. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku:
  • Stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Użytkownika
  • Zniszczenia tabliczek znamionowych
  • Dokonania jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek, zerwania plomb itp.
  • Modyfikacji Produktu dokonanych przez Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta
  • Stosowania materiałów eksploatacyjnych w tym smarów, olejów i płynów innych niż rekomendowane przez Gwaranta
  • Używania Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
  • Poddania Produktu działaniom innym niż do których jest przystosowany
  • Poddania Produktu działaniu ciśnienia wyższego niż wskazane przez Gwaranta i/lub użycia go niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
 12. Odpowiedzialność Gwaranta z powodu wady produktu wyłączona jest w przypadku wykorzystania produktu jako elementu składowego maszyn i urządzeń bez stosownej, pisemnej akceptacji Gwaranta, co ma miejsce w szczególności, gdy produkt używany jest przez Kupującego jako zamiennik. Nominalne spełnienie parametrów przez Produkt nie oznacza, że może on być wykorzystany jako zamiennik w innych maszynach i urządzeniach firm trzecich. Warunkiem wykorzystania Produktu jako zamiennik w innych maszynach i urządzeniach firm trzecich jest wydanie przez Gwaranta stosownej opinii o możliwości użycia produktu jako zamiennik. Kupujący występujący o sporządzenie opinii obowiązany jest do udzielenia Gwarantowi wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do sporządzenia opinii, a zwłaszcza obowiązany jest do przedstawienia dokumentacji technicznej maszyny lub urządzenia, w którym Produkt miałby być wykorzystany jako zamiennik. Gwarant zastrzega sobie prawo do określenia wynagrodzenia za sporządzenie stosownej opinii. Użycie przez Kupującego Produktu jako zamiennika bez stosownej opinii Gwaranta dokonywane jest na wyłączne ryzyko Kupującego, co oznacza, że Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie zarówno samego Produktu jak i uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i urządzeń, w których zainstalowano Produkt jako zamiennik.
 13. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

 

back to top