Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

RODO - dostawcy

Zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych, a mianowicie Rozporządzenia UE 2016/679 (znanego również jako RODO/GDPR) oraz, w stosownym zakresie, uzupełniających przepisów krajowych, pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez organizację Administratora danych, które będzie oparte na zasadach poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości, a także na ochronie poufności danych i Państwa praw. Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych przekazanych przez podmiot danych, tj. osobę, której dane dotyczą, czytającą tę informację.

 a) Kto jest Administratorem danych? Jak się z nim skontaktować?

Administratorem danych jest spółka Bondioli & Pavesi Sp. z o.o., mająca siedzibę prawną w Polsce - 76 200 SŁUPSK - Poznańska, 71, zwana dalej Administratorem. Poniżej są podane dane kontaktowe:biuro@bondioli-pavesi.com.

 b) Do jakich celów dane są przetwarzane? Na jakiej podstawie prawnej? Jak długo dane są przechowywane?

Poniżej podajemy cele przetwarzania, podstawę prawną, która uzasadnia przetwarzanie oraz czas przechowywania Państwa danych osobowych.:

 

Cel

Podstawa prawna

Przechowywanie

Realizacja umowy: w celu zawarcia umowy i wypełnienia zobowiązań umownych i przedumownych, takich jak np. ocena ekonomiczno-finansowa, żądanie dokumentacji poświadczającej spełnienie określonych wymogów, spełnienie określonych żądań przed zawarciem umowy, zwykłe zarządzanie umową, wsparcie i obsługa posprzedażna, windykacja należności oraz ogólnie ochrona praw.

Wykonywanie zobowiązań przedumownych i umownych

Dane będą przechowywane przez zwykle wymagany okres

wynikający z powodów księgowych i/lub podatkowych, z wyjątkiem dalszego okresu przechowywania przewidzianego przez prawo lub w przypadku sporu sądowego, do czasu jego zakończenia.

Wypełnianie obowiązków prawnych: wypełnianie obowiązków przewidzianych przez obowiązujące prawo, w tym prowadzenie księgowości spółki zarówno dla celów ustawowych, jak i podatkowych, czynności i obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, a także przepisy wydane przez organy uprawnione do tego na mocy prawa.

Wypełnienie obowiązku prawnego

Zarządzanie administracyjne/księgowe: prowadzenie działań o charakterze administracyjnym, finansowym, statystycznym i księgowym związanych z wewnętrznymi wymogami organizacyjnymi, również w koordynacji z innymi firmami w grupie korporacyjnej.

Uzasadniony interes

 c) Jaki jest uzasadniony interes, który pozwala na przetwarzanie danych?

W odniesieniu do uzasadnionego interesu, o którym mowa powyżej, dotyczy on potrzeby prowadzenia przez Administratora danych operacji administracyjnych i zarządczych, prawidłowego i skutecznego zarządzania jego działalnością, jak również wykonywania uprawnień uznanych przez prawo, i nie narusza wolności i praw podstawowych osoby zainteresowanej.

 d) Czy podanie danych jest obowiązkowe? Co się stanie, jeśli dane nie zostaną dostarczone?

Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy i zarządzania nią. W przypadku częściowego lub całkowitego braku podania danych, stosunek umowny i jego kontynuacja nie mogą zostać nawiązane.

e) Kto może znać Państwa dane? Komu je podajemy?

Dane osobowe związane z przedmiotowym przetwarzaniem, do celów wymienionych powyżej, mogą być przekazywane lub ujawniane:

 • tym, którzy w organizacji Administratora potrzebują ich z racji wykonywanej pracy lub pozycji w hierarchii. Podmiotami tymi są osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie bezpośredniego upoważnienia Administratora;
 • organom administracji publicznej, organom bezpieczeństwa, organom kontrolnym oraz, bardziej ogólnie, podmiotom, których prawo dostępu do danych jest uznane przez szczególne przepisy prawa lub przez przepis wydany przez organ uprawniony do tego na mocy prawa.

podmiotom, których działanie jest niezbędne do realizacji umów, których osoba zainteresowana jest stroną lub do spełnienia żądań przed zawarciem umowy (np. firmom i instytucjom z sektora bankowego, kredytowego i ubezpieczeniowego, 

 • pośrednikom finansowym, firmom kurierskim, przewoźnikom, kancelariom prawnym itp.) działającym jako administratorzy samoistni;
 • stronom trzecim, które dokonują przetwarzania w imieniu Administratora, związanego z przetwarzaniem i celami opisanymi powyżej, takimi jak usługi administracyjne, księgowe, podatkowe, zarządzania systemami informacyjnymi, zarządzania obecnością i płacami. Podmioty te są upoważnione do ich przetwarzania jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z postanowieniami art. 28 GDPR;
 • spółki z grupy na terenie UE.

 f) Jakie są Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą?

Rozporządzenie GDPR przyznaje Państwu następujące prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, z których mogą Państwo korzystać w granicach i zgodnie z przepisami tego aktu prawnego:

 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych (art. 15)
 • Prawo do sprostowania (art. 16);
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)(art. 17);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20);
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21); osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie, w tym profilowania na tej podstawie. Administrator danych powstrzymuje się od przetwarzania danych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (art. 22);
 • Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.

Można to uzyskać poprzez wysłanie pisemnego wniosku zaadresowanego do Administratora danych na adres pocztowy lub e-mail, jak wskazano w punkcie a) powyżej. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami (art. 77) lub do podjęcia działań prawnych (art. 79).

back to top